top of page

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar. 2. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 3. Enkel de rechtbanken van de verkoper/aannemer zijn bevoegd. 4.Een voorschot van 30% zal worden gevraagd voor de start van de werken, S-Systems BV blijft eigenaar van de materialen zo lang het volledige bedrag niet is voldaan. Bij het voltooien van de werken zal het volledige bedrag moeten worden voldaan. GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. Alle producten van derden die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot hardware, software, randapparatuur en accessoires van derden (gezamenlijk "Producten van derden"), zullen aan de Klant worden geleverd "zoals ze zijn". S-Systems BV zal redelijke inspanningen leveren om alle garanties (indien van toepassing) voor de Producten van Derden aan de Klant over te dragen, maar zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke producten van derden. Alle producten van derden worden geleverd zonder enige garantie tussen het bedrijf en de klant, en het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als verzekeraar of garant voor de prestaties of kwaliteit van producten van derden. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het falen van apparatuur of software of enig verlies als gevolg van dergelijk falen. De Klant garandeert en verklaart dat hij zijn Systemen of aangeleverde software niet zal gebruiken voor doeleinden of activiteiten die in strijd zijn met de wetten van enig rechtsgebied, inclusief het verzenden van ongevraagde, bulk commerciële e-mail (d.w.z. SPAM). BEIDE PARTIJEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR GEDERFDE INKOMSTEN, WINSTVERLIES, BESPARINGEN OF ANDER ECONOMISCH VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ENIGE WERKZAAMHEDEN (S) OF ENIGE SERVICES DIE HIERONDER WORDEN UITGEVOERD OF ONDERDELEN DIE HIERONDER WORDEN GELEVERD, ENIG VERLIES OF ONDERBREKING VAN GEGEVENS, TECHNOLOGIE OF DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INBREUK OP DEZE OF VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR VERTRAGING BIJ HET LEVEREN VAN DIENSTEN ONDER DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE WERKVERKLARING, ZELFS ALS EEN Pagina 1 / 2 DERGELIJKE PARTIJ OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDERE VOOR SCHADE UIT WELKE OORZAKEN EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMIDDEL OF NALATIGHEID, ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG VAN DE WERKELIJKE DIRECTE SCHADE VAN DE OVEREENKOMSTIGE PARTIJ. KOSTEN DIE DOOR DE KLANT AAN HET BEDRIJF WORDEN BETAALD VOOR DE DIENSTEN GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VÓÓR DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS VEROORZAAKT. HET IS BEGREPEN EN OVEREENGEKOMEN DAT DE KOSTEN VAN HARDWARE OF SOFTWARE (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST AAN DE CLIËNT WORDEN GELEVERD, NIET ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN DE BEREKENING VAN DE BEPERKING VAN SCHADE BESCHREVEN IN DE VORIGE ZIN. VRIJWARING. Elke partij (een "vrijwarende partij") stemt er hierbij mee in om de andere partij (een "gevrijwaarde partij") te vrijwaren van, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid, inclusief redelijke advocaatkosten, (gezamenlijk "Schade") die voortvloeien uit of verband houden met nalatig handelen, nalatig nalaten of opzettelijk onrechtmatig wangedrag van de schadeloosstellende partij en / of de werknemers of onderaannemers van de schadeloosstellende partij, en van enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de schadeloosstelling. De niet-uitgeharde, materiële schending van deze overeenkomst door de partij. De vrijwarende partij stemt er verder mee in om de gevrijwaarde partij, haar kantoren, agenten en werknemers te vrijwaren, verdedigen, redden en vrijwaren van alle schade die voortvloeit uit enige vermeende inbreuk op auteursrechten, octrooirechten en / of het ongeoorloofde of niet-geautoriseerde gebruik van materiaal eigendommen of andere werkzaamheden in verband met de uitvoering van de Diensten; op voorwaarde echter dat dergelijke schade het directe gevolg is van de acties van de vrijwarende partij en niet het gevolg is van de schuld van de vrijwarende partij, geheel of gedeeltelijk.

bottom of page